Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU “BALTIC HOT ROD ASSOCIATION” PÕHIKIRI

 1. Üldsätted
 2. Ühingu liikmed: liikmeks astumine, väljaastumine, väljaarvestamise tingimused ja kord
 3. Ühingu liikme õigused ja kohustused
 4. Ühingu vara
 5. Ühingu liikmete üldkoosolek
 6. Ühingu juhatus
 7. Ühingu tegevuse revideerimine
 8. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

I  ÜLDSÄTTED

 1. Mittetulundusühingu (edaspidi “Ühing”) nimi: Mittetulundusühing “ Baltic Hot Rod Association”
 2. Ühingu asukohaks on Tallinn
 3. Ühingu tegevuse eesmärkideks on:
  1. liita omavahel kõik mootorispordi valdkonnaga seotud spetsialisid ning asjatundjad;
  2. arendada mootorisporti;
  3. arendada ühiskondliku elu valdkondi;
  4. arendada maaregioonide infrastruktuuri, majandust ja sotsiaalset heaolu ning seltskondlikku tegevust.
  5. koolitada mootorispordiga seotud üritustest osavõtjaid ja tehnilist personali;
  6. eraldada stipendiumeid ja toetusi avalikes huvides.
 4. Ühing tegevuse eesmärkide saavutamise vahendid on:
  1. kursuste, seminaride, loengute, näituste, võistluste ja vabaõhuürituste korraldamine;
  2. erialase info vahendamine trükiste tõlkimise, koostamise, kirjastamise ja levitamise kaudu;
  3. omaalgatuslik heategevus vastavalt Ühingu tegevuse eesmärkidele ja osavõtt muude eesmärkidelt lähedaste heategevuslike organisatsioonide tööst vastavalt vajadusele ja võimalusele;
  4. Ühingu poolt korraldatavate toimingute ja tegevuste finantseerimine.
 5. Ühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
 6. Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.  Ühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

II  ÜHINGU LIIKMED:  LIIKMEKS ASTUMINE, VÄLJAASTUMINE, VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. Ühingu liikmeteks võivad olla isikud, kes soovivad kaasa aidata Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.
 2. Ühingu liikmeks võetakse vastu liikmeks astuja kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega.
 3. Ühingu liikmeks astumise avalduse vaatab Ühingu juhatus läbi hiljemalt ühe kuu jooksul alates vastava avalduse laekumisest.  Otsus on vastu võetud, kui poolt hääletavad 2/3 juhatuse liikmetest.
 4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse juhatuse poolt vastava otsuse tegemise päeva.  Päevast, mil isik on vastu võetud Ühingu liikmeks, tekivad tal Ühingu liikme õigused ja kohustused
 5. Ühingu liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks ja liikmemaks juhatuse poolt määratud suuruses ja tähtaegadel.
 6. Juhatus võib keelduda isikut vastu võtmast Ühingu liikmeks ühel järgmistest asjaoludest:
  1. liikmeks astuja ei vasta põhikirjas ettenähtud tingimustele;
  2. liikmeks astuja on varem samast Ühingust välja arvatud põhikirjas ettenähtudkohustuste mittetäitmise tõttu.
 7. Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda, teatades sellest ette vähemalt 30 päeva.
 8. Liige arvatakse Ühingust välja:
  1. tema surma korral;
  2. juhatuse otsuse alusel, kui tema tegevus on vastuolus Ühingu põhikirjaga või muul viisil kahjustanud Ühingu mainet
 9. Liige loetakse Ühingust väljaarvatuks vastava otsuse tegemise päevast alates Ühingust väljaarvatud liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.
 10. Päevast, mil liige loetakse Ühingust väljaastunuks või väljaarvatuks, lõpevad tema liikmelisusest tulenevad mittevaralised õigused ja kohustused.
 11. Ühingu juhatus peab liikmete registrit, millesse kantakse liikme nimi, aadress, märge sisseastumismaksu tasumise kohta, selle tasumise kuupäev, liikme Ühingust lahkumise või väljaarvamise kuupäev ja põhjus.

III  ÜHINGU LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Ühingu liikmel on õigus:
  1. osaleda Ühingu tegevuses ning astuda Ühingust välja;
  2. osa võtta Ühingu üldkoosolekutest ja Ühingu poolt korraldatavatest üritustes;
  3. valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
  4. saada teavet Ühingu tegevuse kohta;
 2. Ühingu liige on kohustatud:
  1. järgima Ühingu põhikirja ja täitma juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
  2. tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu;
  3. osa võtma Ühingu tegevusest;
  4. hoidma heaperemehelikult Ühingu vara;
  5. hüvitama Ühingule tekitatud kahju seadusega sätestatud korras juhul, kui ta on rikkunud Ühingu vara.
 3. Ühingu juhatusel on õigus kehtestada täiendavaid kohustusi, kuid need ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega ja Ühingu põhikirjaga.

IV  ÜHINGU VARA

 1. Ühingu vara koosneb tema liikmete maksetest, põhikirjaliste ülesannete täitmiseks soetatud varast, annetustest ja eraldistest ning muudest seadusega lubatud laekumistest.
 2. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
 3. Ühing peab oma tegevuses raamatupidamisarvestust ja esitab raamatupidamise ja statistilised aruanded kehtestatud korras ning vastutab nende tõesuse eest.

V  ÜHINGU LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK

 1. Ühingu juhtimisorganid on Ühingu liikmete üldkoosolek ja juhatus.
 2. Ühingu liikmete üldkoosolek on Ühingu kõrgeim juhtimisorgan.  Üldkoosoleku ainupädevusse kuuleb:
  1. põhikirja muutmine;
  2. eesmärkide muutmine;
  3. Ühingu reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
  4. majandusaasta aruande ja bilansi kinnitamine;
  5. audiitoraruande või revisjoniaruande kinnitamine;
  6. juhatuse liikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine;
  7. audiitori või revidendi valimine;
  8. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
  9. muude Ühingu tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga delegeeritud juhatusele või muule organile.
 3. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
 4. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kolme kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates.
 5. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku 15 päeva jooksul alates põhjendatud avalduse saamisest, kui seda nõuab vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest, juhatuse liige audiitor või revident.
 6. Kui juhatus ei ole põhikirjas ettenähtud tähtajaks üldkoosolekut kokku kutsunud, on Ühingu liikmetel õigus omal initsiatiivil üldkoosolek kokku kutsuda.
 7. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.  Üldkoosoleku kutses (teates) peab olema näidatud koosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord.
 8. Üldkoosolek on otsusevõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest.  Kui koosolekule ei ilmunud nõutud arv liikmeid, tuleb üldkoosolek kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul.  Teistkordselt kokkukutsutud koosolek on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.
 9. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada iga Ühingu liige või tema esindaja, kuu viimasel on volikiri.  Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige.  Ühingu liikmete üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl.
 10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Otsus põhikirja muutmiseks on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
 11. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks ning Ühingu lõpetamise otsustamiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek.  Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 
 12. Ühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
 13. Ühingu liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada Ühingu majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel.  Käesolevas punktis nimetatud Ühingu liikmete hääli ei arvestata esindatuse määramisel.
 14. Üldkoosolek teostab järelvalet teiste organite tegevuse üle.  Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata audiitor- või revisjonikontrolli.
 15. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. 

VI  ÜHINGU JUHATUS

6.1. Juhatus on Ühingu alaliselt tegutsev juhtimisorgan, kelle pädevusse kuulub:

  1. Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
  2. liikmete registri pidamine;
  3. tegevdirektori ametikoha moodustamine, töölepingu sõlmimine ja pädevuse ning vastutuse määramine;
  4. Ühingu töötajatega töölepingute sõlmimine;
  5. aastaaruande ja bilansi koostamine ja esitamine üldkoosolekule;
  6. muude Ühingu tegevusega seotud küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
 1. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.  Juhatusel on minimaalselt 1 liige (juhataja).  Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda.
 2. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes.
 3. Juhatuse esimees kutsub juhatuse koosoleku kokku mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.  Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.  Kui juhatus koosneb mitmest liikmest, on juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete polthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.  Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse koosolekust osa võtnud juhatuse liikmed.
 4. Ühingul võib olla juhatuse poolt määratud tegevdirektor, kes korraldab Ühingu igapäevast tegevust ja asjaajamist.  Tegevdirektor võib ilma volikirjata esindada Ühingut juhatuse poolt määratud pädevuse piirides.  Tegevdirektor võib olla juhatuse liige, kuid mitte juhatuse esimees.
 5. Juhatuse liikmed ja tegevdirektor vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.
 6. Juhatuse liikmed ja tegevdirektor, kes on kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju Ühingu võlausaldajatele, vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt Ühinguga.
 7. Juhatuse liikmetel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

VII  ÜHINGU TEGEVUSE REVIDEERIMINE

 1. Ühingu kontrollorganiks on audiitor või revident. Audiitoriks või revidendiks ei või olla Ühingu juhatuse liige, tegevdirektor ega raamatupidaja, samuti nende sugulased.
 2. Audiitor või revident viib pärast majandusaasta lõppu läbi Ühingu revideerimise, koostab revideerimis- või audiitoraruande ja esitab selle üldkoosolekule.
 3. Juhatuse liikmed peavad võimaldama audiitoril või revidendil tutvuda kõigi revisjonikontrolli (audiitorkontrolli) läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
 4. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
 5. Ühingu majandusaastaks on kalendriaasta.  Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
 6. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, alates majandusaasata lõppemisest.  Kui Ühingul on audiitorkomisjon või revisjonikomisjon, peab aruannetele lisama audiitorkomisjoni või revisjonikomisjoni arvamuse.
 7. Majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.
 8. Kinnitatud majandusaasta aruandele ja tegevusaruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

VIII  ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

 1. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ettenähtud korras.
 2. Ühing lõpetatakse:
  1. üldkoosoleku otsuse alusel;
  2. kohtuotsusega;
  3. pankrotimenetluse alustamisel Ühingu vastu;
  4. Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses või põhikirjas sätestatud suuruse;
  5. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduse või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid kahel järjestikusel üldkoosolekul;
  6. muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
 3. Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega.  Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
 4. Juhatus peab esitama pankrotiavalduse, kui selgub, et Ühingul on vara vähem kui võetud kohustusi.
 5. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
 6. Ühingu lõpetamisel, kui on rahuldatud kõik võlausaldajate nõuded ja raha deponeeritud, jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega analoogiliste põhikirjaliste eesmärkidega mittetulundusühingute või sihtasutuste vahel või kasutatakse seda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Ühingu asutamiskoosolekul 30 juunil 2003.a.

 

Asutajaliikmed:

Andrus Mõsovski

Evelyn Mardus

Partnerid